ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Chwieduk Dorota

Dorota Chwieduk

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211 a, e-mail: Dorota.Chwieduk@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 27

dorota chwieduk

Wice Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej MEiL PW

Kierownik Studiów Podyplomowych „Budownictwo Energooszczędne.Certyfikacja energetyczna,

audyt energetyczny i termomodernizacja budynków” na wydziale MEiL PW

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.

 • Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN
 • Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
 • Członek Sekcji Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES
 • Były Prezydent (Past President) Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej-  International Solar Energy Society- Europe
 • Członek Advisory Group on Energy for EC Framework Program - Grupy Doradczej ds. Energii w Programach Ramowych Komisji Europejskiej
 • Członek Światowej Sieci Energetyki Odnawialnej - The World Renewable Energy Network
 • Przewodnicząca Rady Programowej Mazowieckiej Agencji Energetycznej
 • Członek Rady Programowej Parku Technologicznego EuroCentrum Katowice
 • Redaktor Naczelna wydawnictwa naukowo - technicznego „Polska Energetyka Słoneczna”
 • Członek Zespołu Redakcyjnego i Rady Programowej miesięcznika „Czysta Energia”
 • Członek Rady Naukowej wydawnictwa "Structure and Environment" Politechniki Świętokrzyskiej
 • Członek Komitetu Naukowego Wydawnictwa "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”
 • Członek PRK OZE - Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii.

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • Niekonwencjonalne metody pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii
 • Heliotechnika, aktywne i pasywne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, technologie słoneczne
 • Wymiana ciepła w budynkach
 • Interaktywna obudowa budynku, rozwiązania hybrydowe
 • Technologie dostarczania energii do budynku wykorzystujące OZE
 • Energetyka słoneczna budynku
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Termomodernizacja i audyt energetyczny
 • Inteligentne miasta
 • Pompy ciepła, technologie, systemy wieloźródłowe, zintegrowane
 • Poligeneracja – trójgeneracja , skojarzone wytwarzanie ciepła, chłodu i energii elektrycznej
 • Fotowoltaika, systemy zintegrowane, hybrydowe – PV/T (fotowoltaiczne kolektory cieplne)
 • Magazynowanie ciepła, długo i krótkoterminowe
 • Podziemne magazynowanie ciepła
 • Magazynowanie ciepła przy wykorzystaniu ciepła przemiany fazowej - PCM
 • Efektywność energetyczna systemów i urządzeń
 • Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność wbudowana

Dydaktyka

Nr Nazwa przedmiotu
NS540 Pompy Ciepła
NS712 Energetyka Słoneczna Budynku
NS718 Fotowoltaika
NS723 OZE w mikroskali
NS553A Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku
ANS516 RES – Solar Engineering I
ANS517 RES – Solar Engineering II

link do folderu Materiały Dydaktyczne (wymagane logowanie)

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • Badanie charakterystyk cieplnych kolektora słonecznego w warunkach laboratoryjnych – pod symulatorem słonecznym
 • Badanie i analiza funkcjonowania słonecznej instalacji grzewczej  Laboratorium Słonecznego ITC w warunkach polowych
 • Słoneczne systemy grzewcze ciepłej wody użytkowej. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna
 • Słoneczne systemy typu kombi. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna
 • Słoneczne systemy chłodzenia. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna.
 • Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna funkcjonowania słonecznej instalacji grzewczej
 • Wymiarowanie grzewczych instalacji słonecznych dla zadanych warunków użytkowania
 • Analiza dostępności promieniowania słonecznego
 • Kształtowanie obudowy budynku w kontekście dostępności energii promieniowania słonecznego
 • Przegrody przezroczyste obudowy budynku. Analiza zjawisk optycznych i cieplnych. Wymiarowanie przegród
 • Rola i funkcja przeszkleń w bilansie cieplnym budynku
 • Wymiana ciepła przez przegrody nieprzezroczyste budynku. Analiza, modelowanie, symulacja wymiana ciepła, dobór materiałów i wymiarowanie przegród
 • Pojemność cieplna budynku. Analiza, modelowanie, symulacja. 
 • Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna funkcjonowania pomp ciepła
 • Współpraca instalacji słonecznej z pompa ciepła. Modelowanie matematyczne i symulacja funkcjonowania
 • Efektywność energetyczna i ekonomiczna systemów słonecznych z pompą ciepła
 • Skojarzone wykorzystania ciepła gruntu i ciepła pozyskiwanego z energii promieniowania słonecznego. Analiza, modelowanie matematyczne
 • Analiza, modelowanie i symulacja zjawisk zachodzących w gruncie w czasie odbioru ciepła z gruntu za pośrednictwem wymienników ciepła skojarzonych z pompą ciepła
 • Magazynowanie ciepła w gruncie. Metody, modelowanie, symulacja
 • Biwalentne – hybrydowe systemy ogrzewania i chłodzenia, metody skojarzenia/integracji, funkcjonowanie, wydajność
 • Bilans cieplny budynku z uwzględnieniem energii promieniowania słonecznego
 • Zaspokojenie potrzeb grzewczych budynków przy wykorzystaniu różnych systemów i paliw pierwotnych
 • Etykietowanie energetyczne budynków
 • Charakterystyka energetyczna budynków
 • Audyt energetyczny budynków
 • Innowacyjne metody ograniczenia energochłonności budynków,  analiza, modelowanie, symulacje działania
 • Metoda LCA (oszacowanie Pełnego Cyklu Życia), energochłonność wbudowana, analiza, modelowanie, symulacja

Możliwe zmiany, modyfikacje, jak i propozycje własnych tematów

Ważniejsze publikacje

Lp. Publikacja
1. Chwieduk D. (2017) Towards modern options of energy conservation in buildings. Renewable Energy 101 (2017) 1194-1202, DOI10.1016/j.renene.2016.09.061
2. Chwieduk D. (2016) Some aspects of energy efficient building envelope in high latitude countries, Solar Energy 133 (2016) 194-206.
3. Chwieduk D. (2016) Active solar space heating, Advances in Solar Heating and Cooling / Wang Ruzhu, Ge Tianshu ( red. ), Woodhead Publishing, ISBN 9780081003015, 151-202, DOI: 10.1016/B978-0-08-100301-5.00008-4
4. Chwieduk D., Chwieduk M. (2016) Idea wykorzystania gruntu jako źródła ciepła i sezonowego magazynu, Instal 12 nr 379 (2016) 17-22.
5. Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M. (2016) Porównanie modeli stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych, Instal 371, nr 3 (2016) 31-35.
6. Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M. (2015) Modelowanie stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce VII, nr 3 (2015) 17-22.
7. Chwieduk Dorota: Wybrane przykłady zastosowania materiałów PCM w budownictwie, w: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, vol. XXXII, nr 62 (2/15), 2015, ss. 29-38, DOI:10.7862/rb.2015.33
8. Chwieduk D. (2014) Some Aspects of Energy Efficient Building Envelope in High Latitude Countries, Energy Procedia, Volume 57, 2014, pp. 1898-1907.
9. Chwieduk D. (2014) Solar Energy in Buildings: Thermal Balance for Efficient Heating and Cooling. Elsevier, 2014, ISBN: 9780124105140.
10. Chwieduk D. (2013) Dynamics of external wall structures with a PCM (phase change materials) in high latitude countries. Energy 59 (2013) pp. 301-313.
11. Chwieduk D. (2012) Solar Assisted Heat Pumps in Comprehensive Renewable Energy. Volume 3. Solar Thermal Systems: Components and Application, pp. 495- 528, Elsevier
12. Chwieduk D. (2012) Wytyczne Tworzenia koncepcji energetycznej budynku. Budownictwo. Czasopismo Techniczne. 2-B/2012. Zeszyt 3 rok 109. pp. 45 – 54. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
13. Chwieduk D. (2011) Wybrane problemy energetyki słonecznej. Elektroenergetyka. 2011, nr 3(9), pp. 57 – 64
14. Chwieduk D. (2011) Energetyka Słoneczna Cieplna Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. 2011, Nr 10, Tom 42/2011; pp. 401 – 405
15. Chwieduk D. (2011) Energetyka Słoneczna Budynku. Arkady, Warszawa
16. Chwieduk D. (2010) Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego transportu ciepła przez przegrody nieprzezroczyste. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2010. 271.z. 57, nr 4/2010. pp. 61 – 70
17. Chwieduk D. (2010) Solar Energy Use for Thermal Application in Poland. Polish Journal of Environmental Studies,Vol.19, No.3, pp. 473-478
18. Chwieduk M., Chwieduk D. Chłodzenie słoneczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 252. Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 57, nr 4/2010. pp. 61 – 70 (580).
19. Chwieduk D. (2009) Key issues for solar thermal systems. Renewable Energy, pp. 57 -59. Sovereign Publication Limited. London, UK
20. Chwieduk D. (2009) Recommendation on modeling of solar energy incident on a building envelope. Renewable Energy. 34,  pp.736 - 741. Elsevier
21. Chwieduk D. (2008) Some aspects of modeling the energy balance of a room in regard to the impact of solar energy. Solar Energy 82, pp. 870–884
22. Chwieduk D. (2003) Towards Sustainable - Energy Buildings, Applied Energy 76, pp. 211-217.
 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat

 • Projekt międzynarodowy Unii Europejskiej COST Action TU1205: Building Integrated Solar Systems (BIST); realizacja: 2013 – 2017;  ITC PW – wykonawca;  D. Chwieduk - członek międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem i wykonawca. 
 • Projekt krajowy: Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski 2050, realizacja: 2009 -2011; Narodowy Program Foresight, koordynator Główny Instytut Górnictwa, D. Chwieduk - Kierownik Panelu Energetyka Odnawialna.
 • Projekt międzynarodowy: Profesjonalna współpraca partnerska pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE); kształcenie na poziomie magisterskim, szkolenie zawodowe oraz badania naukowe nad energią odnawialną. Nr Projektu: PL0460; realizacja: 2009 – 2011 ITC PW. Wykonawca.
 • Projekt międzynarodowy Unii Europejskiej COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM); realizacja: 2009 – 2013 ;  ITC PW – wykonawca;  D. Chwieduk - członek międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem.
 • Projekt badawczy krajowy: Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego realizacja: 2009 – 2012; projekt MNiSW – obecnie NCN, ITC PW – wykonawca; D. Chwieduk – Kierownik projektu.
 • Projekt badawczy krajowy: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Realizacja 2011– 2014; Projekt POIG.01.01.02-10-106/09-01   Koordynator Politechnika Łódzka, wykonawca Politechnika Warszawska IL + MEIL, MEiL: temat badawczy 3: Niekonwencjonalne metody konwersji i magazynowania energii oraz rozwiązania materiałowo – instalacyjne energetyki odnawialnej zwiększające efekt energooszczędności i samowystarczalności energetycznej budynków. D. Chwieduk – Kierownik projektu w ITC MeiL PW

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • Ekspertyza na temat: Wykorzystania Energii Odnawialnej w ramach Narodowego Programu Foresight 2020 w Panelu Tematycznym Źródła i wykorzystywanie zasobów energetycznych, realizacja 2007 – 2008, koordynator: Instytut Chemicznej Obróbki Węgla, Zabrze
 • Zlecenie: Konwersja Energii i Źródła Odnawialne – Centrum Badawcze w Jabłonnej. Zadanie II.1.1 Opracowanie kompleksowej koncepcji Centrum i szczegółowych założeń do jego budowy. realizacja: 2007 –2008, D. Chwieduk - wykonawca prac w ramach  sieci Eko-Energia koordynator  Wydział IV  NT PAN.
 • Ekspertyza: Przygotowanie mechanizmu wsparcia dla wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kolektorów słonecznych. realizacja: 2009 r. D. Chwieduk - główny wykonawca ekspertyzy wykonywanej na zlecenie Krajowej Agencji Poszanowania Energii dla Ministerstwa Gospodarki.

Działalność organizacyjna

 • Kierowanie Studium Podyplomowym w ITC PW
 • Organizacja cyklicznych seminariów  ITC PW
 • Prace organizacyjne w ITC w ramach współzarządzania ITC PW
 • Działalność merytoryczna i organizacyjna w Międzynarodowym Towarzystwie Energetyki Słonecznej – International Solar Energy Society
 • Działalność merytoryczna i organizacyjna w Polskim Towarzystwie Energetyki Słonecznej – ISES
 • Działalność merytoryczna i organizacyjna w Międzynarodowej Sieci Energii Odnawialnych – WREN – World Renewable Energy Network
 • Zainicjowanie budowy Laboratorium Słonecznego w ITC współfinansowanego przez firmę Viessmann i współpraca przy budowie instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej w ITC
 • Współpraca z firmą Wolf użyczenie kolektora słonecznego do badań dla studentów wydziału MEiL

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda (członek zespołu projektowego) w postaci wyróżnienia (6 miejsce) w Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym "25 VIVIENDAS BIOCLIMATICAS" na dom bioklimatyczny na Wyspach Kanaryjskich, 1996, przeszło 400 zgłoszonych prac.
 • Nagroda tytuł roku „Promotor Energetyki Odnawialnej” 2006 nadana przez kapitułę redakcji miesięcznika „Czysta Energia”.
 • Nagroda Ministra Budownictwa nadana w 2007 r. za rozdział w książce „Budownictwo Ogólne. Tom 2. Fizyka Budowli”. Rozdział 13. pp.1065 – 1151 Budownictwo niskoenergetyczne. Energie Odnawialne. Klemm P. (red.), ARKADY, 2006
 • Nagroda „Pionier energetyki odnawialnej” – Pioneer of Renewable Energy nadana przez Światową Sieć Energetyki Odnawialnej WREN – World Renewable Energy Network, 2008 r.
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną „Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku”, 2009 r.
 • Medal za zasługi dla Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2010 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 1 stopnia za osiągnięcia naukowe w 2011 r.

Plan zajęć - semestr zimowy

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900          
915 - 1000          
1015 - 1100   Seminarium
Instytutowe
Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku
T-207
   
1115 - 1200        
1215 - 1300     Konsultacje    
1315 - 1400        
1415 - 1500   Solar Engineering Lab      
1515 - 1600        
1615 - 1700 Fotowoltaika T-52        
1715 - 1800   OZE w mikroskali
T 310
   
         

Plan zajęć semestr letni

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900          
915 - 1000          
1015 - 1100   Seminarium
Instytutowe
  Pompy ciepła
T 52
 
1115 - 1200        
1215 - 1300   Energetyka słoneczna budynku
T 52
Konsultacje Solar Engineering 1
T 310
 
1315 - 1400    
1415 - 1500   konsultacje Energetyka słoneczna
T 207
   
1515 - 1600        
1615 - 1700        
1715 - 1800