ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Projekty badawcze

Projekty badawcze i naukowe

  • 2015-2017 - POIR.01.01.01-00-0426/15: INNOWACYJNA SIŁOWNIA CIEPLNA Z TURBINĄ CIECZOWĄ I HYDRAULICZNO - GAZOWYM GENERATOREM PRZEPŁYWU CZYNNIKA ROBOCZEGO WYKORZYSTUJĄCA CIEPŁO ODPADOWE. Projekt realizowany przez firmę Mestil Sp. z o.o. (udział w realizacji zadań).
  • 2016-2017 - ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku.
  • 2015 - RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Badania mające na celu ocenę możliwości stabilizacji temperaturowej procesu produkcyjnego wulkanizacji i jego otoczenia, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii” realizowanego w ramach: Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
  • 2014-2016 - NCBiR: PBS3/B9/38/2015: Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz z innowacyjnym inteligentnym systemem sterowania
  • 2014 - 1131/07/2014: Wyznaczenia efektywności chłodniczej i grzejnej dwóch urządzeń klimatyzacyjnych w czterech określonych punkach pracy. 
  • 2010-2011 - 26/PMKI/U/25-06.09/2010: Warszawski Inkubator Technologii. Wykonawca zadania 4. Rekuperator - Badanie efektywności i mocy wymiennika. (1.06.2010-31.12.2011)
  • 2011 - Grant dziekański. "Badanie pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą."