ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Rusowicz Artur

Artur Rusowicz

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211 c, e-mail: Artur.Rusowicz@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 21

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.
 • Prodziekan ds. ogólnych (od 2016 r.)
 • opiekun Koła Naukowego Chłodników;
 • Kierownik szkoleń w ITC dotyczących substancji kontrolowanych od 2004 do 2014;
 • Redaktor naczelny miesięcznika „Chłodnictwo”;
 • Prezes Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP Oddział w Warszawie;
 • Rzeczoznawca SIMP urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne;
 • Członek z wyboru Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu sekcji E1 w kadencjach 2003-2007 i 2007-2011.
 
Tematyka prac badawczo – naukowych
 • Wymiana ciepła i masy w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 • Natryskiwanie plazmowe powłok;
 • Destrukcja plazmowa odpadów;
 • Obliczenia cieplno-przepływowe skraplaczy energetycznych.
 
Dydaktyka
Nr. Nazwa przedmiotu
ML.NS512 Czynniki Robocze Chłodnictwa
ML.NS623 Systemy i urządzenia klimatyzacyjne
ML.NS624 Technologie i systemy chłodnicze
ML.NS519 Klimatyzacja
ML.NS584 Urządzenia i systemy chłodnicze
 
Tematyka prac dyplomowych i przejściowych
 • Opis wymiany ciepła przy chłodzeniu z wykorzystaniem mikrostrumieni.
 • Analiza różnych układów klimatyzacji DEC dla warunków klimatycznych Polski.
 • Analiza wymiany ciepła i masy na powłokach antykondensacyjnych.
 • Straty egzergii w wymiennikach chłodniczych.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna rozbudowy instalacji chłodniczej o układ „swobodnego” chłodzenia.
 • Ocena systemów klimatyzacji różnych obiektów (użyteczności publicznej, przemysłowych itp.).
 
Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat
Lp. Publikacja
1. Laskowski R. Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective Functions and an Economic Analysis. Entropy 18 (12) (2016) 444. DOI: 10.3390/e18120444
2. Ruciński A., Rusowicz A., Rucińska K.: Identyfikacja spektralna gazowych i stałych odpadów z przetwórstwa gumy. Przemysł Chemiczny 7 (2016) 1325-1329, DOI: 10.15199/62.2016.7.9
3. Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J., Rusowicz A., Grzebielec A. : Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy 107 (2016) 725-733, DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.074
4. Rusowicz A., Laskowski R., Grzebielec A.: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science 21(1A) (2017) 353-362, DOI: 10.2298/TSCI150917011R
5. Grzebielec A., Rusowicz A., Jaworski M., Laskowski R., Leszczyński M.: Polygeneration as an effective way to save energy in the manufacturing plant. Rynek Energii 121 (6) (2015) 106-111.
6. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
7. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Wykorzystanie zespołu sorpcyjnego metanol-węgiel aktywny w adsorpcyjnym urządzeniu chłodniczym. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 952-955, DOI: 10.15199/62.2015.6.18
8. Laskowski R., Rusowicz A., Smyk A.: Weryfikacja średnicy rurek skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii. Rynek Energii 1(116)/2015.
9. Rusowicz A., Grzebielec A.: Refrigeration equipment as essential elements of a heat recovery system in public buildings. Rynek Energii 4 (113), 2014, strony 125-129.
10. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
11. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
12. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
13. Rusowicz A., Pospiech E., Baranowski P., Grzebielec A., Leszczyński M.: Poprawa efektywności schładzania schabu wieprzowego. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, XIX nr 1 (2014), strony 41-45.
14. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma spraying of coatings. Przemysł Chemiczny 1 (93), 2014, strony 63-65.
15. Rusowicz A., Grzebielec A., Baranowski P.: Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez chłodzenie elementów elektronicznychRynek Energii 5 (108) 2003, strony 112-116.
16. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A. (2013) Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology. Przemysł Chemiczny 8 (92), 2013, strony 1476-1479.
17. Rusowicz A. (2012): Rola ukształtowania kanału dolotowego na rozpływ pary w skraplaczu energetycznym, Rynek Energii Nr 5(102), 2012, s.87-92.
 
Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat
 • 2016-2017 - ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku.
 • 2015 - RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Badania mające na celu ocenę możliwości stabilizacji temperaturowej procesu produkcyjnego wulkanizacji i jego otoczenia, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii” realizowanego w ramach: Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 • 26/PMKI/U/25-06.09/2010: Warszawski Inkubator Technologii. Wykonawca zadania 4. Rekuperator - Badanie efektywności i mocy wymiennika. (1.06.2010-31.12.2011);
 • Analiza możliwości technicznych oraz warunków ekonomicznych opłacalności wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji w krajowych systemach ciepłowniczych. Realizacja 2006 -2008, Grant KBN, Artur Rusowicz - Wykonawca.
 • Nowe warstwy kompozytowe W-Cu do aplikacji w warunkach pracy reaktora plazmowego. Realizacja 2005 – 2007, Grant MNiSW.  Artur Rusowicz - Wykonawca.
 
Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat:
 • Ponad 80 ekspertyz, opinii, ocen technicznych, opinii biegłego sądowego
 
Działalność organizacyjna:
 • Prodziekan ds. ogólnych (od 2016 r.)
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceny Kadry
 • Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. Osobowych 2008-2012
 
Nagrody i inne wyróżnienia:
 • Złota homorowa odznaka SIMP (2014);
 • Nagroda Rektora III stopnia zespołowa za działalność dydaktyczną (2008)
 • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP (2010);
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2012)
 • Nagroda Rektora II stopnia zespołowa za działalność naukową (2012);
 • Wyróżnienie pracy dyplomowej M.Rosiak: Analiza procesu skraplania różnych czynników chłodniczych w skraplaczach powietrznych” Ogólnopolski Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.  XI Edycja: rok akademicki 2009/2010