ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Jędrzejuk Hanna

Hanna Jędrzejuk

Hanna_Jedrzejuk_filtered

dr hab. inż. - kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku

pokój 211b

tel. wew. 7257

e-mail: Hanna.Jedrzejuk@itc.pw.edu.pl

Ogłoszenia Announcement

   
   Konsultacje:

Konsultacje:
12.02.2018 r. (poniedziałek) godz.10:00-11:00

Ostatnie konsultacje w semestrze zimowym:
22.01.2018, poniedziałek: od 14:15 do 16:00.
Termin konsultacji zostanie ogłoszony
na początku semestru letniego.
Do tego czasu konsultacje
   wyłącznie po kontakcie e-mailowym

 
   Consultations:

Consultation:
12/02/2018 (Monday) from 10:00 to 11:00

Last consultations in winter semester:
01-22-18: Monday: 2:15 p.m. - 4:00 p.m.
The consultations will be announced
at the beginning of the summer semester.
Before the summer semester begins:
     consultations - after the e-mail contact.

 

          Rozkład zajęć: na dole strony
          Timetable: at the bottom of the page

       Materiały dydaktyczne:    http://estudia.meil.pw.edu.pl/

Aktualizacja: 09.02.2018 r.

 
Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp
 • Członek Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES
 • Członek Zespołu Redakcyjnego wydawnictwa naukowo - technicznego „Polska Energetyka Słoneczna”
 • Członek Komitetu Naukowego Wydawnictwa "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”
 • Członek International Building Performance Simulation Association
 • Członek International Association of Building Physics
 • Członek Komitetu Naukowego XV Polskiej Konferencji Naukowo - Technicznej Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź - Słok 9-11 czerwca 2015
 • Członek Komitetu Naukowego VI Konferencji Architektura - Budownictwo - Inżynieria i Ochrona Środowiska, Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Solina 2016
 • Członek Komitetu Naukowego XIII Konferencji PBEC, Warszawa 28 listopada - 1 grudnia 2017
 
Tematyka prac badawczo – naukowych
 • Fizyka budowli
 • Instalacje budowlane (instalacja: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazowe, kanalizacyjne) 
 • Budynki; o wysokiej izolacyjności termicznej,  nZEB ("prawie zero energetyczne")
 • Modelowanie i symulacja procesów w budynkach (wymiana masy i ciepła)
 • Systemy wewnętrzne w budynkach: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej
  (również z wykorzystaniem OZE)
 • Efektywność energetyczna systemów i urządzeń HVAC
 • Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność skumulowana
 • Optymalizacja wielokryterialna rozwiązań systemów wewnętrznych w budynkach, budynków oraz osiedli mieszkaniowych
 
Dydaktyka
 • Engineering Physics – ANW104 (studia I stopnia, ang., I semestr - zimowy)
 • Budownictwo – NS509 (studia I stopnia, VI semestr - letni)
 • Wentylacja i ogrzewnictwo - NS585A (studia I stopnia, V semestr - zimowy)
 • Charakterystyka energetyczna budynku i audyt - NS717 (studia II stopnia, II semestr - zimowy)
 
Tematyka prac dyplomowych i przejściowych
Lp. Temat
1. Analiza wybranych rozwiązań konstrukcyjnych w budynkach pod względem ochrony cieplnej
2. Modelowanie numeryczne wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach
3. Symulacja wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach
4. Symulacja wybranych procesów cieplnych zachodzących w komponentach budowlanych
5. Symulacja wybranych procesów cieplno-wilgotnościowych zachodzących w komponentach budowlanych.
6. Projektowanie instalacji grzewczych w budynkach (również „Projekty obliczeniowe”)
7. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach
8. Termomodernizacja istniejącego budynku
9. Ocena energetyczna wybranego budynku
10. Ewaluacja wskaźników oceny energetycznej budynków
11. Optymalizacja wielokryterialna budynków, komponentów budowlanych, instalacji wewnętrznych itp.
12. Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego komfortu wewnętrznego (identyfikacja przyrządu pomiarowego)
   ... mile widziane zmiany, modyfikacje, jak również własne propozycje :-)
 
Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat
Lp. Publikacja
21. Jędrzejuk H., Rucińska J.: Analiza symulacyjna ryzyka wykraplania się wody na ścianach kanałów wentylacyjnych odprowadzających powietrze z pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, vol. 48, nr 12, 2017, ss. 511-516,  DOI:10.15199/9.2017.12.4
20 Jędrzejuk H., Jaworski M., Chwieduk M.: Methods for improving energy performance of single-family buildings in Poland’s climatic conditions, 10th International Conference „Environmental Engineering“, 27–28 April 2017 Vilnius, Lithuania DOI:10.3846/enviro.2017.261
19. Jaworski M., Jędrzejuk H., Laskowski R.: Experimental study of heat storage unit made of PCM-gypsum composite integrated with the ventilation system of the building, 10th International Conference „Environmental Engineering“, 27–28 April 2017 Vilnius, Lithuania DOI:10.3846/enviro.2017.259
18. Chwieduk M., Rusowicz A., Jędrzejuk H.: Soil profile and ground properties influence on vertical ground heat exchanger efficiency, 10th International Conference „Environmental Engineering“, 27–28 April 2017 Vilnius, Lithuania DOI:10.3846/enviro.2017.253
17. Jędrzejuk H., Rucińska J.: Verifying a Need of Artificial Cooling - A Simplified Method Dedicated to Single-family Houses in Poland, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1093-1098,  DOI:10.1016/j.egypro.2015.11.061
16. Jędrzejuk H., Dybiński O.: The Influence of a Heating System Control Program and Thermal Mass of External Walls on the Internal Comfort in the Polish Climate, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1087-1092,  DOI:10.1016/j.egypro.2015.11.058
15. Jędrzejuk H., Rusowicz A.: Wymagania zapotrzebowania energii przez systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Przegląd prawa polskiego i norm, w: Chłodnictwo, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 50, nr 6, 2015, ss. 22-26,  DOI:10.15199/8.2015.6.3
14. Chwieduk B., Jędrzejuk H.: Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym, RYNEK ENERGII 6(121)/2015
13. Jędrzejuk H., Rusowicz A., Chwieduk D., Grzebielec A., Jaworski M.: The energy requirements by the ventilation system in housing: A review of the Polish legislation and standards, Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal, II Międzynarodowa Konferencja Euro-ELECS 2015 Latin-American and European Conference on Sustainable Buildings and Communities. Guimarães, Portugal, 21 – 23 July 2015
12. Marks W., Jędrzejuk H. (2013): Optymalizacja dyskretna fasad podwójnych Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 2013 Building Physics in Theory and Practice 2013, Łódź 2013, str.331-336
11. Marks, W. Jędrzejuk H. (2013): Optymalizacja wielokryterialna (w "Optymalizacja fasad podwójnych pod katem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego", rozdział 9), wyd. "Katedra Procesów Cieplnych", Łódź 2013, str.253-273
10. Jędrzejuk, H., Depczyński B.(2012): Wpływ termomodernizacji na charakterystykę energetyczną na przykładzie wybranego budynku, ARCHBUD 2012, OW WSEiZ, Warszawa 2012, str.115-122
9. Jędrzejuk, H., Anczewski M. (2012): O niejednoznacznościach oceny energetycznej budynków na przykładzie wybranego budynku jednorodzinnego, ARCHBUD 2012, OW WSEiZ, Warszawa 2012, str.105-113
8. Jędrzejuk, H. (2011): Projektowanie zewnętrznych przegród pełnych z uwzględnieniem aktualnych wymagań ochrony cieplnej oraz warunków wilgotnościowych w budynkach mieszkalnych. Wybrane aspekty. (w: "Budownictwo a środowisko"), OW WSEiZ, Warszawa 2011, str.201-224
7. Jędrzejuk, H. (2011): Przegląd zagadnień związanych z optymalizacją budynków mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych (w: "Budownictwo a środowisko"), OW WSEiZ, Warszawa 2011, 35-54
6. Jędrzejuk, H., Marks, W. (2011): O optymalizacji wielokryterialnej budynków (w: "Budownictwo a środowisko"), OW WSEiZ, Warszawa, str.11-33
5. Jędrzejuk, H. (2010) Metody określania parametrów oświetlenia dziennego dla potrzeb optymalizacji wielokryterialnej budynków mieszkalnych – komfort wizualny, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, tom V, Nr 3, Łódź 2010
4. Jędrzejuk H., Klemm K., Marks W. (2008): Multicriteria optimization of buildings arrangement based on wind criteria, Arch. Civ. Eng, LIV, 4, 2008, pp. 751-767
3. Jędrzejuk H., Marks W. (2007): O korzyściach z optymalizacji budynków mieszkalnych, FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE, II, str.109-112,
2. Jędrzejuk H., Marks, W. (2007): Analiza efektów optymalizacji budynków mieszkalnych, ENERGIA I BUDYNEK, 7, str.24-26,
1. Jędrzejuk, H. (2006): Optymalizacja osiedli mieszkaniowych, Studia z Zakresu Inżynierii, Nr 54, Warszawa 2006,
 
Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne
 • Nr 3989/B/T02/2008/35: Wielokryterialna optymalizacja budynków mieszkalnych z uwzględnieniem kryteriów: ekonomicznych, ochrony środowiska oraz komfortu w okresie całego roku, grant realizowany w latach 2008-2011, (kierownik projektu)
 • Nr N N506 205940: Optymalizacja fasad podwójnych pod kątem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego, grant realizowany w latach 2011-2013, (udział w realizacji)
 • Nr POIG.01.03.01–14-088/12: WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWYCH DO STEROWANIA PROCESÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH,
  projekt realizowany od 10-06-2013 do 30-06-2015, (udział w realizacji)
Działalność organizacyjna
 • Kierownik Zakładu Aparatury Procesowej i Chłodnictwa (do 31.08.2013)
 • Kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku (od 1.09.2013)
 • Kierownik specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (kadencja: 2012-2016)
 • Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (kadencja: 2016-2020)
Plan zajęć (r.a. 2017/2018, semestr letni)
Timetable (academic year 2017/2018, summer semester)
  Poniedziałek
Monday
Wtorek
Tuesday
Środa
Wednesday
Czwartek
Thursday
Piątek
Friday
 
8:15 - 9:00           8:15 - 9:00
9:15 - 10:00         9:15 - 10:00
10:15 - 11:00   Seminarium ITC, sala 107     10:15 - 11:00
11:15 - 12:00   Kolegium ITC     11:15 - 12:00
12:15 - 13:00   Kolegium ITC     12:15 - 13:00
13:15 - 14:00   Kolegium ITC     13:15 - 14:00
14:15 - 15:00     Budownictwo (W), s.52   14:15 - 15:00
15:15 - 16:00     Budownictwo (P), s.52   15:15 - 16:00
16:15 - 17:00         16:15 - 17:00
17:15 - 18:00   od godz. 17:00
  Rada Wydziału MEiL
  (ostatni wtorek miesiąca)
    17:15 - 18:00
18:15 - 19:00       18:15 - 19:00
19:15 - 20:00       19:15 - 20:00